Regulamin serwisu AkademiaBiznesu.pl

Postanowienia ogólne
 • 1. Usługa płatnego udostępniania kursów on-line świadczona jest przez firmę jest firma SOLATIUM Karolina Gugała, ul. Grabowska 17A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811939417 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Usługodawcą lub SOLATIUM.
 • 2. Usługa - należy przez to rozumieć e-usługi realizowane w ramach Serwisu www.AkademiaBiznesu.pl (zwanego dalej Serwisem), włączając w to używanie konta internetowego dostępnego poprzez Serwis przez użytkowników Serwisu (zwanych dalej Użytkownikami).
 • 3. Voucher – należy przez to rozumieć kod przydzielający dostęp do Usługi.
 • 4. Warunkiem korzystania z Serwisu i każdorazowego korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do jego przestrzegania. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów, osoby odwiedzające Serwis oraz subskrybentów darmowych oraz płatnych usług elektronicznych należących do SOLATIUM.
Korzystanie z usług
 • 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie, na stronie: www.AkademiaBiznesu.pl.
 • 2. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza finalizację płatności realizowaną przez serwis Transferuj.pl.
 • 3. Dostęp do zakupionych w Serwisie usług realizowany będzie poprzez stronę www.infolia.pl.
 • 4. W celu uzyskania dostępu do usługi, Użytkownik powinien zrealizować poniższe kroki:
  • a. Sfinalizować zamówienie.
  • b. Odebrać voucher przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu zamówienia.
  • c. Zrealizować voucher na stronie www.infolia.pl.
 • 5. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją następujących postanowień przez Użytkownika:
  • a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  • b. Użytkownik przystępuje dobrowolnie do użytkowania Serwisu.
  • c. Dane wskazane w procesie rejestracji są prawdziwe i należą do Użytkownika.
  • d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w procesie Zamówienia przez Administratora w celu skutecznego zrealizowania Zamówienia.
 • 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych materiałów oraz newsletterów pocztą elektroniczną (na wskazany w formularzu adres e-mail).
 • 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SOLATIUM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.- Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe
 • 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z dokumentem: Polityka Prywatności.
 • 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.
Korzystanie z usług
 • 1. Administrator może zmieniać regulamin.
 • 2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.
 • 3. Administrator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu.
 • 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.
Postanowienia końcowe
 • 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Kontakt
 • 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.
 • 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email:kontakt@AkademiaBiznesu.pl lub formularz kontaktowy.